Privacy statement

Privacy statement

1. Inleiding
Als u zich inschrijft als woningzoekende en een woning zoekt via Wooniezie (het regionale samenwerkingsverband van de corporaties) dan verstrekt u persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de deelnemende corporaties in de metropoolregio Eindhoven (verder te noemen: de corporaties). U vindt een overzicht van de corporaties met contactgegevens op deze website onder het kopje contact.

De deelnemende corporaties in de metropoolregio Eindhoven maken gebruik van de dienstverlening van Enserve en van het automatiseringssysteem van ZIG. Enserve en ZIG verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van de corporaties. Daartoe hebben de corporaties in uw regio met Enserve en ZIG afspraken gemaakt over hoe uw persoonsgegevens verwerkt moeten worden. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij volgen de wettelijke eisen ten aanzien van privacy, zoals gesteld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

2. Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer. Soms aggregeren of anonimiseren we uw persoonsgegevens zodat u niet meer herleidbaar bent als persoon.

3. Doeleinden van de gegevensverwerking
De rechtsgrond van de gegevensverwerking is de overeenkomst die u met de samenwerkende corporaties aangaat om in aanmerking te komen voor een huurwoning in de metropoolregio Eindhoven en uiteindelijk het verkrijgen van een huurovereenkomst. Daarnaast moeten wij gegevens zoals het inkomen en gezinssamenstelling registreren vanuit de wettelijke verplichtingen rondom het passend toewijzen van woningen. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden die hierna genoemd worden. Er worden niet meer en niet eerder gegevens verwerkt dan noodzakelijk voor deze doeleinden:.

a. Woonruimtebemiddeling
Het primaire doel van de gegevensverwerking is het bieden van dienstverlening op het gebied van woonruimtebemiddeling. Dit omvat het gehele proces vanaf het inschrijven als woningzoekende tot aan het accepteren van een woning, zoals: het reageren op woonruimte, het aanbieden van woonruimte door corporaties en het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten over het proces van woonruimtebemiddeling door de corporaties.

Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om het zoeken en vinden van een woning mogelijk te maken. De in uw regio geldende regels en afspraken over de verdeling van woonruimte zijn daarbij leidend.

In het kader van woonruimtebemiddeling verwerken wij de gegevens die nodig zijn om te kunnen reageren op het woningaanbod. U verstrekt deze gegevens wanneer u zich inschrijft of wanneer u uw eigen inschrijfprofiel bijwerkt. Het gaat om:
- gegevens die nodig zijn om u te identificeren (bijvoorbeeld naw gegevens);
- informatie over uw inschrijving (bijvoorbeeld status van uw inschrijving, inschrijfdatum, wijzigingen van gegevens);
- contactgegevens (bijvoorbeeld adres, telefoonnummer, e-mailadres);
- informatie op basis waarvan u op passende woningen kunt reageren (bijvoorbeeld huishoudgrootte en samenstelling, leeftijd, verzamelinkomen, urgentieregeling, indicaties, huidige woonsituatie en woonwensen); 
- uw actuele en historische reacties op woningen.

U wordt pas gevraagd documenten (zoals de verhuurdersverklaringen, de IBRI of loonstroken) te uploaden in het systeem op het moment dat u kandidaat bent voor (het bezichtigen van) een woning. Om een kopie van uw paspoort wordt nooit gevraagd. Wij vragen u dan ook om geen kopieën van identiteitsbewijzen naar ons te sturen!

b. Verantwoording, onderzoek en verbetering van dienstverlening
De deelnemende corporaties in de metropoolregio Eindhoven en Enserve kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor verantwoording (rapportages), voor onderzoek naar de werking van de afspraken over woonruimteverdeling, of onderzoek om de dienstverlening te verbeteren. De rechtsgrond hiervoor is de behartiging van het gerechtvaardigd belang van de corporaties. De corporaties voeren dit onderzoek zelf uit of laten dit door Enserve uitvoeren.

Voor de hier genoemde doelstellingen worden de volgende gegevens verwerkt:
· NAW gegevens
· Inkomen
· Leeftijd
· Huishoudtype en -samenstelling
· Reacties op woningen
· Huidige woonsituatie
· Status inschrijving (in- of uitgeschreven)

Uw gegevens worden waar mogelijk voor verantwoording, onderzoek en verbetering van dienstverlening anoniem verwerkt. Uw gegevens worden zodanig gepresenteerd (gegroepeerd) dat deze niet naar u herleidbaar zijn.

U kunt informatie ontvangen over (toekomstig) woningaanbod wanneer u dat bij uw inschrijving zelf heeft aangegeven. U kunt uw keuze altijd weer wijzigen als u bent ingelogd. U ontvangt deze informatie van de corporaties of van Enserve.

4. Ontvangers van gegevens
Partijen die uitvoering geven aan de genoemde doeleinden kunnen toegang hebben tot uw gegevens. Primair gaat het hier om de deelnemende corporaties van Wooniezie en secundair om Enserve en automatiseringsleverancier ZIG, met wie verwerkersovereenkomsten zijn afgesloten.

5. Bewaartermijnen

Uw gegevens blijven bewaard tot het moment dat u zich zelf uitschrijft of gedurende de wettelijke bewaartermijn(en) indien u geen verzoek tot uitschrijving indient.

6. Website
Wij maken op de website gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Wij gebruiken functionele cookies om het gebruikersgemak op deze website te vergroten, bijvoorbeeld door:
· uw browser te herkennen als u bent ingelogd, zodat u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen;
· ingevulde informatie te onthouden, zodat u tijdens een websitebezoek niet op verschillende momenten dezelfde informatie hoeft te verstrekken;
· informatie van de ene pagina naar de volgende pagina door te geven;
· vastgelegde voorkeuren te onthouden, bijvoorbeeld persoonlijke woonwensen;
· instellingen op te slaan die zorgen voor een optimale weergave van de website.
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop die organisaties omgaan met uw gegevens.

7. Beveiliging
De corporaties van Wooniezie, ZIG en Enserve hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onrechtmatige verwerking of onbevoegde toegang. Deze maatregelen zijn afgestemd op de specifieke risico’s van de verwerking van persoonsgegevens. Wij houden hierbij rekening met de stand van de techniek en de kosten voor het implementeren van de maatregelen. Deze maatregelen worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast.

8. Uw rechten

 • Recht op inzage en afschrift

U heeft het recht uw eigen persoonsgegevens die bij ons bekend zijn op te vragen, te vragen voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt en met wie deze persoonsgegevens worden gedeeld. U heeft ook het recht hiervan een afschrift te ontvangen. Indien persoonsgegevens van een derde zijn opgenomen in het dossier waarin u inzage wenst, dan worden deze persoonsgegevens afgeschermd.

 • Recht op correctie en aanvulling

U heeft het recht gegevens te laten verbeteren of aanvullen, als de gegevens onjuist of onvolledig zijn.

 •     Recht op gegevenswissing

 U heeft het recht om ons te verzoeken gegevens van u te verwijderen (gegevenswissing). Dit verzoek moet worden ingewilligd in onder meer de volgende gevallen:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • u trekt uw toestemming in (indien de verwerking hierop is gebaseerd);
 • Recht van beperking.

U heeft het recht te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken (het gebruik van de gegevens te stoppen), indien een van de volgende punten van toepassing is:

 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking wordt beperkt gedurende de periode die wij nodig hebben de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • Wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking en bent in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van u.

Dataportabiliteit

U heeft het recht op dataportabiliteit, ook wel overdraagbaarheid van gegevens genoemd. Dat wil zeggen dat u het recht heeft uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerd en gangbaar digitaal bestand kunt verkrijgen. Tevens heeft u het recht die persoonsgegevens aan een andere organisatie over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door ons.

Dit recht is alleen van toepassing op gegevens die:

 • digitaal verwerkt worden, en
 • die in het kader van de huurovereenkomst of op basis van toestemming worden verwerkt.
   

Recht op bezwaar

Het recht op bezwaar staat ook bekend als het recht op verzet. Als de verwerking van persoonsgegevens plaats vindt op basis van de rechtsgrond ‘belang van de organisatie’, dan heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u ons een schriftelijk inzage verzoek toestuurt kunt u een reactie binnen 4 weken verwachten. U vindt onze contactgegevens op deze website onder het kopje Contact.

8. Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Wij beantwoorden deze graag. U kunt contact met ons opnemen het contactformulier of via één van de aangesloten corporaties.

9. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze verklaring aan te brengen. Wij adviseren u om deze verklaring regelmatig te raadplegen, bijvoorbeeld wanneer u nieuwe persoonsgegevens opgeeft.

Deze privacy verklaring is aangepast op 20 februari 2020.