wat als

6. Algemene voorwaarden

Aan een inschrijving bij Wooniezie.nl en het verlengen van een inschrijving zijn geen kosten verbonden. Bij het afsluiten van een huurovereenkomst kunnen door de corporaties wel administratiekosten in rekening worden gebracht.

Bij het accepteren van de voorwaarden gaat Wooniezie.nl ervan uit dat je bekend bent met de regels zoals die worden beschreven op de website.

Een woningzoekende is zelf verantwoordelijk voor het correct en actueel houden van de gegevens zoals vermeld op Mijn Wooniezie. Wooniezie.nl wijst op basis van de door de woningzoekende ingevulde gegevens een woning toe. Mocht in de praktijk blijken dat de gegevens niet correct zijn, dan kan op grond daarvan de woningtoewijzing ingetrokken worden.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van data op deze site

  1. Je kunt gebruikmaken van deze site voor het zoeken van data. Je mag de data slechts gebruiken voor persoonlijk gebruik c.q. voor strikt intern gebruik binnen je onderneming.
  2. Wooniezie.nl of de partij waarvan Wooniezie.nl de data betrekt, is rechthebbende op de auteursrechten, andere intellectuele eigendomsrechten en/of rechten op de data en/of databanken. Het ter beschikking stellen voor het onder punt 1. geformuleerde doel strekt niet tot overdracht van één of meer van deze rechten.
  3. Het is niet toegestaan de data te verhandelen, te reproduceren of anderszins ter beschikking te stellen aan derden.
  4. Je bent niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wooniezie.nl, anders dan door middel van een hyperlink, om een directe koppeling of gateway aan te brengen tussen de data op deze site en andere websites, (meta-) zoekmachines of welk ander computernetwerk dan ook.
  5. Bij misbruik van het bovenstaande behoudt Wooniezie.nl zich het recht voor om met onmiddellijke ingang het gebruiksrecht van de inbreukmaker in te trekken, dan wel de toegang tot het zoeken van data te verbieden. Wooniezie.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door gebruik van data.
  6. Wooniezie.nl behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en spelregels zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
  7. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen rechterlijk worden beslecht.

Telefonisch

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met een van de deelnemende corporaties. De contactgegevens staan hier. Je kan met elke corporatie contact opnemen, ze kunnen je allemaal verder helpen!